SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W dniu 23 września 2019 roku uczniowie klas VI, VII i VIII naszej szkoły spotkali się z przedstawicielem Policji - panią Karoliną Gurba. Tematem pogadanki były konsekwencje naruszania prawa przez dzieci i młodzież ze szczególnym uwzględnieniem aktywności w sieci.  

Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną. Pani Gurba wyjaśniła po­ję­cia ma­ło­letni oraz nie­letni, a także podkreśliła, że od­po­wie­dzial­ność karna osób małoletnich roz­po­czyna się od 13 roku życia. W trakcie spotkania omówiono ro­dzaje kar, po­dano przy­kła­dowe prze­wi­nie­nia oraz ro­dzaje są­dów zaj­mu­ją­cych się ta­kimi sprawami. Uczniowie poznali również pojęcie „de­mo­ra­li­za­cja" i „wykroczenie”. Podano liczne przykłady z życia społecznego. Pani policjantka poruszyła następnie temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść ze sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.

Zajęcia profilaktyczne w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród uczniów oraz mamy nadzieję, że pozytywnie wpłyną na ich zachowanie w szkole i poza nią.

Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednym z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo – profilaktycznego naszej szkoły.